Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Rewrite these sentences, using an “if” construction. I can’t drive so we can’t take the car.

Rewrite these sentences, using an “if” construction.

I can’t drive so we can’t take the car.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:If I can drive, we can take the car.

Đáp án đúng: If I can drive, we can take the car.

4

Câu hỏi tương tự

Give the correct form of the words. There (be) ........nobody there when I (arrive).......... yesterday.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG