Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Rewrite the sentences. When did you start learning English? ->How long ..................

Rewrite the sentences. 

When did you start learning English?
 ->How long ..................
 

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:How long have you learnt English?

Đáp án đúng: How long have you learnt English?

32

Câu hỏi tương tự

Complete the sentences with and, so, but or because. He liked her ...............she was happy.

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG