Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Rewrite the sentences. This boy is strong. → He is..............

    Rewrite the sentences.

This boy is strong.
→    He is.............. 
 

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:He is a strong boy.

Đáp án đúng:He is a strong boy.

7

Câu hỏi tương tự

Find and correct the mistakes. Let’s going shopping!

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG