Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Rewrite the sentences. She likes drinking milk. → Milk is ..............

Rewrite the sentences.

She likes drinking milk.
→    Milk is ..............
 

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:Milk is her favorite drink.

Đáp án đúng:Milk is her favorite drink.

6

Câu hỏi tương tự

Choose the best answer. Robots ............ lift heavy things many years ago. A. can B. could C. couldn’t D. are able to

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG