Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Rewrite the sentences. Nam rides his bike to school everyday. → Nam goes ................

Rewrite the sentences.

Nam rides his bike to school everyday.
→    Nam goes ................
 

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:Nam goes to school by his bike everyday.

Đáp án đúng: Nam goes to school by his bike everyday.

 

5

Câu hỏi tương tự

Circle the word that has the underlined part pronounced differently. A. above B. glove C. love D. move

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG