Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Rewrite the sentences. My sister is 45 kilos. (Đặt câu hỏi với What)

Rewrite the sentences.

My sister is 45 kilos. (Đặt câu hỏi với What)

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng: What is your sister’s weight?

Đáp án đúng: What is your sister’s weight?

1

Câu hỏi tương tự

Choose the word or phrase that best completes each unfinished sentence. ............. means giving things to people in need. A. Swap B. Charity C. Reuse D. Recycle

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG