Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Rewrite the sentences. Minh began to collect stamps in 2000. ->Minh has ................

Rewrite the sentences.

Minh began to collect stamps in 2000.
 ->Minh has ................
 

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:Minh has collected stamps since 2000.

Đáp án đúng: Minh has collected stamps since 2000.

8

Câu hỏi tương tự

Choose the best answer (A, B, C or D). Are there any good programs .................teenagers on TV tonight? A. to B. for C. of D. with

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG