Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Rewrite the sentences. Let’s go swimming. → What about ...............

Rewrite the sentences.

Let’s go swimming.
→    What about ...............
 

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:What about going swimming?

Đáp án đúng: What about going swimming?

8

Câu hỏi tương tự

Find and correct the mistakes. We can’t go out because it rains.

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG