Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Rewrite the sentences. It started raining an hour ago. -> It has ............

Rewrite the sentences.

It started raining an hour ago.

->It has ............

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:It has rained for an hours.

Đáp án đúng: It has rained for an hours.

9

Câu hỏi tương tự

Choose the correct option to fill in the blank of the sentence: According to the 2019 Happiness Report, Finland is ___________country in the world.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG