Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Rewrite the sentences. Ba has a sister, Lan. → Ba ................

Rewrite the sentences.

Ba has a sister, Lan.
→    Ba ................
 

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:Ba is Lan’s younger sister.

Đáp án đúng:Ba is Lan’s younger sister.

162

Câu hỏi tương tự

Circle the word that has the underlined part pronounced differently. A. bottle B. job C. movie D. chocolate

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG