Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Rewrite the following sentences, using suggestion in brackets. This work is really tiring, We can’t stand it. We are very.............................

Rewrite the following sentences, using suggestion in brackets.

This work is really tiring, We can’t stand it.

We are very.............................
 

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng: We are very tired to do this work. Dịch: Công việc này thực sự rất mệt mỏi. Tôi không thể chịu đựng được nó.

Đáp án đúng: 

We are very tired to do this work.

Dịch: Công việc này thực sự rất mệt mỏi. Tôi không thể chịu đựng được nó.
 

2

Câu hỏi tương tự

Find the word which has a different sound in the underlined part.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG