Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Rewrite the following sentence without changing their meaning. She started driving 1 month ago. ->She has ................

Rewrite the following sentence without changing their meaning.

She started driving 1 month ago.
->She has ................
 

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:She has driven for one month.

Đáp án đúng: She has driven for one month.

7

Câu hỏi tương tự

Translate into English. Bạn đã học tiếng Anh được bao lâu rồi?

312

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG