Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Rewrite sentences as directed. Whose book is this? Who..................?

Rewrite sentences as directed.
  Whose book is this?
    Who..................?
 

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:Who does this book belong to?

Đáp án đúng: Who does this book belong to?

1

Câu hỏi tương tự

Make sentences That apartment / most suitable / their family.

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG