Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Rewrite sentences as directed. Mr. Ba is the owner of this house. This house................ ?

Rewrite sentences as directed.

Mr. Ba is the owner of this house.
    This house ................  ?
 

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:This house belongs to Mr. Ba.

Đáp án đúng: This house belongs to Mr. Ba.

2

Câu hỏi tương tự

Give the correct form of the verbs. I think he ............... (not come) back his hometown.

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG