Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Rút gọn và tính giá trị của biểu thức A. B. C. D.

 Rút gọn và tính giá trị của biểu thức

Trắc nghiệm Nhân đơn thức với đa thức có đáp án

A. P equals 4 x squared minus 6 x. space V ớ i space x equals space minus 3 over 2 space t h ì space P equals 18

B. P equals 4 x squared plus 6 x. space V ớ i space x equals negative 3 over 2 space t h ì space P equals 0

C. P equals 4 x squared minus 6 x. space V ớ i space x equals negative 3 over 2 space t h ì space P equals space minus 18

D. P equals 4 x squared plus 6 x. space V ớ i space space x equals negative 3 over 2 space t h ì space P equals space 18

  1. P equals 4 x squared minus 6 x. space V ớ i space x equals space minus 3 over 2 space t h ì space P equals 18 

  2. P equals 4 x squared plus 6 x. space V ớ i space x equals negative 3 over 2 space t h ì space P equals 0 

  3. P equals 4 x squared minus 6 x. space V ớ i space x equals negative 3 over 2 space t h ì space P equals space minus 18 

  4. P equals 4 x squared plus 6 x. space V ớ i space space x equals negative 3 over 2 space t h ì space P equals space 18 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Ta có P = 5x 2 - [4x 2 - 3x(x - 2)] = 5x 2 – (4x 2 – 3x 2 + 6x) = 5x 2 – (x 2 + 6x) = 5x 2 – x 2 – 6x = 4x 2 – 6x Thay vào biểu thức P = 4x 2 – 6x ta được:    Vậy P = 4x 2 – 6x. Với thì P = 18 Đáp án cần chọn là: A.

Lời giải

Ta có P = 5x2 - [4x2 - 3x(x - 2)]

= 5x2 – (4x2 – 3x2 + 6x) = 5x2 – (x2 + 6x)

= 5x2 – x2 – 6x = 4x2 – 6x

Thay Trắc nghiệm Nhân đơn thức với đa thức có đáp án vào biểu thức P = 4x2 – 6x ta được:

  Trắc nghiệm Nhân đơn thức với đa thức có đáp án

Vậy P = 4x2 – 6x. Với Trắc nghiệm Nhân đơn thức với đa thức có đáp án thì P = 18

Đáp án cần chọn là: A. P equals 4 x squared minus 6 x. space V ớ i space x equals space minus 3 over 2 space t h ì space P equals 18

1

Câu hỏi tương tự

tìm x biết (x-3) 2 -4=0

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG