Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Rút gọn và tính giá trị biểu thức: B = 5 x . ( x − 4 y ) − 4 y . ( y − 5 x ) tại x = − 5 1 ​ ; y = − 2 1 ​

Rút gọn và tính giá trị biểu thức:

tại

T. ThuỳTrangNguyễn

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: B = 5 x . ( x − 4 y ) − 4 y . ( y − 5 x ) = 5 x 2 − 20 xy − 4 y 2 + 20 xy = 5 x 2 − 4 y 2 Thay x = − 5 1 ​ ; y = − 2 1 ​ vào biểu thức ta có B = 5 ⋅ ( − 5 1 ​ ) 2 + 4 ⋅ ( − 2 1 ​ ) 2 = 5 ⋅ 25 1 ​ + 4 ⋅ 4 1 ​ = 5 6 ​ .

Ta có:

Thay vào biểu thức ta có

1

Câu hỏi tương tự

Chứng minh các biểu thức sau không âm với mọi x x 2 − 8 x + 20

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG