Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Rút gọn phân thức A = x 4 − 1 x 10 − x 8 + x 6 − x 4 + x 2 − 1 ​

Rút gọn phân thức

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

straight A equals fraction numerator straight x to the power of 8 open parentheses straight x squared minus 1 close parentheses plus straight x to the power of 4 open parentheses straight x squared minus 1 close parentheses plus open parentheses straight x squared minus 1 close parentheses over denominator open parentheses straight x squared minus 1 close parentheses open parentheses straight x squared plus 1 close parentheses end fraction straight A equals fraction numerator open parentheses straight x squared minus 1 close parentheses open parentheses straight x to the power of 8 plus straight x to the power of 4 plus 1 close parentheses over denominator open parentheses straight x squared minus 1 close parentheses open parentheses straight x squared plus 1 close parentheses end fraction straight A equals fraction numerator straight x to the power of 8 plus straight x to the power of 4 plus 1 over denominator straight x squared plus 1 end fraction

1

Câu hỏi tương tự

Tính nhanh giá trị của mỗi biểu thức sau: a. 1,6 2 + 4.0,8.3,4 + 3,4 2 b. 3 4 .5 4 – (15 2 + 1)(15 2 – 1) c. x 4 – 12x 3 + 12x 2 – 12x + 111 tại x = 11

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG