Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Rút gọn phân thức:

Rút gọn phân thức:

4 plus fraction numerator 3 a over denominator 5 minus 2 b end fraction plus fraction numerator 5 open parentheses a minus 10 close parentheses over denominator 2 b minus 5 end fraction 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Tìm mẫu thức chung Quy đồng mẫu thức các phân thức Thực hiện phép tính LỜI GIẢI:

Phương pháp giải:

Tìm mẫu thức chung

Quy đồng mẫu thức các phân thức

Thực hiện phép tính

LỜI GIẢI: 

1

Câu hỏi tương tự

Kết quả phân tích đa thức 6x 2 y – 12xy 2 là: A. 6xy(x – 2y) B. 6xy(x – y) C. 6xy(x + 2y) D. 6xy(x + y)

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG