Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Rút gọn phân thức:

Rút gọn phân thức:

4 plus fraction numerator 3 a over denominator 5 minus 2 b end fraction plus fraction numerator 5 open parentheses a minus 10 close parentheses over denominator 2 b minus 5 end fraction 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Tìm mẫu thức chung Quy đồng mẫu thức các phân thức Thực hiện phép tính LỜI GIẢI:

Phương pháp giải:

Tìm mẫu thức chung

Quy đồng mẫu thức các phân thức

Thực hiện phép tính

LỜI GIẢI: 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình thang vuông ABCD (∠A = ∠D = 90 o ) và CD = 2AB. Kẻ DH vuông góc với AC (H ∈ AC). Gọi M là trung điểm của HC, N là trung điểm của DH. Chứng minh rằng: a. MN ⊥ AD b. ABMN là...

242

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG