Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Rút gọn phân thức:

 Rút gọn phân thức: 

a. space fraction numerator a cubed minus 2 a squared b over denominator 2 a cubed b squared minus a to the power of 4 b end fraction b. space fraction numerator 4 x squared minus 4 x y plus y squared over denominator y squared minus 4 x squared end fraction 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Phân tích các đa thức trên tử và dưới mẫu thành nhân tử rồi rút gọn các phân thức Lời giải chi tiết:

Phương pháp giải:

Phân tích các đa thức trên tử và dưới mẫu thành nhân tử rồi rút gọn các phân thức

Lời giải chi tiết: 

1

Câu hỏi tương tự

Cho ba số tự nhiên liên tiếp, biết tích của hai số đầu nhỏ hơn tích của hai số sau là 50. Tìm ba số đã cho.

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG