Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Rút gọn các biểu thức sau:

Rút gọn các biểu thức sau:   

a. space A equals open parentheses x squared plus 3 close parentheses open parentheses x to the power of 4 minus 3 x squared plus 9 close parentheses minus open parentheses x squared plus 3 close parentheses cubed b. space B equals open parentheses x minus 1 close parentheses cubed minus open parentheses x plus 1 close parentheses cubed plus 6 open parentheses x plus 1 close parentheses open parentheses x minus 1 close parentheses 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Sử dụng:

Phương pháp giải:

Sử dụng:  

1

Câu hỏi tương tự

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG