Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Rút gọn biểu thức a . i = 1 ∑ n ​ i ( i + 1 ) 1 ​ b . k = 2 ∏ n ​ k 3 + 1 k 3 − 1 ​ c . ( 2 4 + 4 1 ​ ) ( 4 3 + 4 1 ​ ) ... ( 2 0 4 + 4 1 ​ ) ( 1 4 + 4 1 ​ ) ( 3 4 + 4 1 ​ ) ... ( 1 9 4 + 4 1 ​ ) ​

Rút gọn biểu thức 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Với mỗi 1 ≤ n ∈ N ta đặt a n ​ = ( 2 3 + 5 ​ ​ ) n + ( 2 3 − 5 ​ ​ ) n − 2 a. Chứng minh rằng a n ∈ Z , ∀1 ≤ n ∈ N B. Tìm tất cả các số tự nhiên n ≥ 1 sao cho a n là số chính phương.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG