Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Rút gọn biểu thức a . i = 1 ∑ n ​ i ( i + 1 ) 1 ​ b . k = 2 ∏ n ​ k 3 + 1 k 3 − 1 ​ c . ( 2 4 + 4 1 ​ ) ( 4 3 + 4 1 ​ ) ... ( 2 0 4 + 4 1 ​ ) ( 1 4 + 4 1 ​ ) ( 3 4 + 4 1 ​ ) ... ( 1 9 4 + 4 1 ​ ) ​

Rút gọn biểu thức 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Giả sử f(x) = ax 2 + bx + c là tam thức bậc hai với hệ số nguyên. Chứng minh rằng nếu f(x) có nghiệm hữu tỷ thì một trong ba hệ số a, b, c là chẵn

6

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG