Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Rút gọn biểu thức M = 3 1 ​ − 4 1 ​ − 2 4 1 ​ − 6 1 ​ − 2 ​

Rút gọn biểu thức 

R. Robo.Ctvx24

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có : M = 3 1 ​ − 4 1 ​ − 2 4 1 ​ − 6 1 ​ − 2 ​ = ( 12 3 ​ − 12 2 ​ − 12 24 ​ ) : ( 12 4 ​ − 12 3 ​ − 12 24 ​ ) = ( − 12 23 ​ ) ÷ ( − 12 23 ​ ) = 1

Ta có : 

                                       = 

1

Câu hỏi tương tự

Nếu 4 người thợ xây làm xong một công việc hết 10 ngày thì 5 người thợ xây (với cùng năng suất như thế) làm xong công việc đó hết số ngày là:

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG