Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Rút gọn biểu thức x(x − y) − y(y − x) ta được ?

Rút gọn biểu thức x(x − y) − y(y − x) ta được ?

  1. x2+ y2

  2. x2 − y2

  3. x2 – xy

  4. (x-y)2.

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: x( x- y) – y(y –x) = x 2 – xy - (y 2 – xy) = x 2 – xy – y 2 + xy = x 2 – y 2 Chọn (B) x 2 − y 2 ;

Ta có: x( x- y) – y(y –x) = x2 – xy - (y2 – xy)

= x2 – xy – y2 + xy = x2 – y2

Chọn (B) x2 − y2;

1

Câu hỏi tương tự

Phân tích đa thức thành nhân tử: a. x 3 – 3x 2 – 4x + 12 b. x 4 – 5x 2 + 4 c. (x + y + z) 3 – x 3 – y 3 – z 3

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG