Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

R ú t g ọ n bi ể u th ứ c Q = b 3 5 ​ : 3 b ​ v ớ i b > 0 ta đượ c bi ể u th ứ c n à o sau đâ y?

Rút gn biu thc  vi  ta được biu thc nào sau đây?

R. Roboteacher73

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta c ó : Q = b 3 5 ​ : 3 b ​ = b 3 1 ​ b 3 5 ​ ​ = b 3 4 ​ Chọn C

Ta có

Chọn C

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho các số dương a , b , c và a  = 1 . Khẳng định nào sau đây đúng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG