Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Rút gọn biểu thức P = x 3 1 ​ . 6 x ​ với x > 0 ta được:

Rút gọn biểu thức  với  ta được:

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C Ta có: P = x 3 1 ​ . 6 x ​ = x 3 1 ​ . x 6 1 ​ = x 2 1 ​ = x ​

Chọn C

Ta có: 

1

Câu hỏi tương tự

Cho đa thức P ( x ) = ( 1 + x ) 9 + ( 1 + x ) 10 + ... + ( 1 + x ) 14 có dạng khai triển là P ( x ) = a 0 ​ + a 1 ​ x + a 2 ​ x 2 + ... + a 14 ​ x 14 . Tính hệ số a 9 ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG