Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Rút gọn biểu thức P = x 3 1 ​ . 6 x ​ với x > 0 ta được:

Rút gọn biểu thức  với  ta được:

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C Ta có: P = x 3 1 ​ . 6 x ​ = x 3 1 ​ . x 6 1 ​ = x 2 1 ​ = x ​

Chọn C

Ta có: 

1

Câu hỏi tương tự

Tìm nguyên hàm J = ∫ x 2 cos ( 2 x ) d x

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG