Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Rút gọn biểu thức sau: Cho N > 0; N  = 1 ; log 10 N > 0 vàlog 10 N  = 1 B = 1 + lo g 10 ​ ( lo g 10 ​ N ) lo g 10 ​ ( lo g 10 ​ N 10 ) ​

Rút gọn biểu thức sau:

Cho N > 0; N; log10N > 0 và log10N

R. Robo.Ctvx39

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

lo g 10 ​ N 10 = 10. lo g 10 ​ N lo g 10 ​ ( lo g 10 ​ N 10 ) = lo g 10 ​ ( 10. lo g 10 ​ N ) = lo g 10 ​ 10 + lo g 10 ​ ( lo g 10 ​ N ) = 1 + lo g 10 ​ ( lo g 10 ​ N ) Vậy B = 1 + lo g 10 ​ ( lo g 10 ​ N ) lo g 10 ​ ( lo g 10 ​ N 10 ) ​ = 1 + lo g 10 ​ ( lo g 10 ​ N ) 1 + lo g 10 ​ ( lo g 10 ​ N ) ​ = 1 ⇒ B = 1.

Vậy 

1

Câu hỏi tương tự

Giải bấtphương trình sau: lo g 2 1 ​ ​ ( 4 x + 4 ) ≥ lo g 2 1 ​ ​ ( 2 2 x + 1 − 3. 2 x ) .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG