Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Rút gọn biểu thức N = 2x n (3x n+2 – 1) – 3x n+2 (2x n – 1) ta được A. N = 2x n + 3x n+2 B. N = -2x n – 3x n+2 C. N = -2x n + 3x n+2 D. N = -2x n + x n+2

Rút gọn biểu thức N = 2xn(3xn+2 – 1) – 3xn+2(2xn – 1) ta được

A. N = 2xn + 3xn+2         

B. N = -2xn – 3xn+2

C. N = -2xn + 3xn+2        

D. N = -2xn + xn+2

  1. N = 2xn + 3xn+2          

  2. N = -2xn – 3xn+2 

  3. N = -2xn + 3xn+2         

  4. N = -2xn + xn+2 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Ta có N = 2x n (3x n+2 – 1) – 3x n+2 (2x n – 1) N = 2x n (3x n+2 – 1) – 3x n+2 (2x n – 1) = 2x n .3x n+2 – 2x n .1 – 3x n+2 .2x n – 3x n+2 .(-1) = 6x n+n+2 – 2x n – 6.x n+2+n + 3x n+2 = 6x 2n+2 – 6x 2n+2 – 2x n + 3x n+2 = – 2x n + 3x n+2 Vậy N = – 2x n + 3x n+2 Đáp án cần chọn là: C. N = -2x n + 3x n+2

Lời giải

Ta có N = 2xn(3xn+2 – 1) – 3xn+2(2xn – 1)

N = 2xn(3xn+2 – 1) – 3xn+2(2xn – 1)

= 2xn.3xn+2 – 2xn.1 – 3xn+2.2xn – 3xn+2.(-1)

= 6xn+n+2 – 2xn – 6.xn+2+n + 3xn+2

= 6x2n+2 – 6x2n+2 – 2xn + 3xn+2

= – 2xn + 3xn+2

Vậy N = – 2xn + 3xn+2

Đáp án cần chọn là: C. N = -2xn + 3xn+2         

4

Câu hỏi tương tự

Chứng minh các biểu thức sau không âm với mọi x x 2 − x + 1

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG