Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Rút gọn biểu thức M = (2x + 3)(4x 2 – 6x + 9) – 4(2x 3 – 3) ta được giá trị của M là A. Một số lẻ B. Một số chẵn C. Một số chính phương D. Một số chia hết cho 5

Rút gọn biểu thức M = (2x + 3)(4x2 – 6x + 9) – 4(2x3 – 3) ta được giá trị của M là

A. Một số lẻ                            

B. Một số chẵn     

C. Một số chính phương          

D. Một số chia hết cho 5

  1. Một số lẻ        

  2.  Một số chẵn     

  3. Một số chính phương           

  4. Một số chia hết cho 5 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Ta có M = (2x + 3)(4x 2 – 6x + 9) – 4(2x 3 – 3) = (2x + 3)[(2x) 2 – 2x.3 + 3 2 ] – 8x 3 + 12 = (2x) 3 = 3 2 – 8x 3 + 12 = 8x 3 + 27 – 8x 3 + 12 = 39 Vậy giá trị của M là một số lẻ Đáp án cần chọn là: A. Một số lẻ

Lời giải

Ta có M = (2x + 3)(4x2 – 6x + 9) – 4(2x3 – 3)

          = (2x + 3)[(2x)2 – 2x.3 + 32] – 8x3 + 12

          = (2x)3 = 32 – 8x3 + 12 = 8x3 + 27 – 8x3 + 12 = 39

Vậy giá trị của M là một số lẻ

Đáp án cần chọn là: A. Một số lẻ        

4

Câu hỏi tương tự

Viết biểu thức x 3 − 6 x 2 + 12 x − 8 là lập phương của một hiệu là:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG