Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Rút gọn biểu thức B = (x – 2)(x 2 + 2x + 4) – x(x – 1)(x + 1) + 3x A. x – 8 B. 8 – 4x C. 8 – x D. 4x – 8

Rút gọn biểu thức B = (x – 2)(x2 + 2x + 4) – x(x – 1)(x + 1) + 3x

A. x – 8      

B. 8 – 4x    

C. 8 – x      

D. 4x – 8

  1. x – 8      

  2. 8 – 4x    

  3. 8 – x     

  4. 4x – 8

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải B = (x – 2)(x 2 + 2x + 4) – x(x – 1)(x + 1) + 3x B = (x – 2)(x 2 + x.2 + 2 2 ) – x(x 2 – 1) + 3x B = x 3 – 2 3 – x.x 2 + x.1 + 3x B = x 3 – 8 – x 3 + x + 3x B = 4x – 8 Đáp án cần chọn là: D. 4x – 8

Lời giải

B = (x – 2)(x2 + 2x + 4) – x(x – 1)(x + 1) + 3x

B = (x – 2)(x2 + x.2 + 22) – x(x2 – 1) + 3x

B = x3 – 23 – x.x2 + x.1 + 3x

B = x3 – 8 – x3 + x + 3x

B = 4x – 8

Đáp án cần chọn là: D. 4x – 8

1

Câu hỏi tương tự

Phân tích đa thức thành nhân tử: a) 2x 3 - 3x 2 b) x 2 + 5xy + x + 5y c) x 2 - 36 + 4xy + 4y 2

15

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG