Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Rút gọn biểu thức: a. (6x + 1) 2 + (6x – 1) 2 – 2(1 + 6x)(6x – 1) b. 3(2 2 + 1)(2 4 + 1)(2 8 + 1)(2 16 + 1)

Rút gọn biểu thức:

a. (6x + 1)2 + (6x – 1)2 – 2(1 + 6x)(6x – 1)

b. 3(22 + 1)(24 + 1)(28 + 1)(216 + 1)

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

a. (6x + 1) 2 + (6x – 1) 2 – 2(1 + 6x)(6x – 1) = (6x + 1) 2 – 2(1 + 6x)(6x – 1) + (6x – 1) 2 = [(6x + 1) – (6x – 1)] 2 = (6x + 1 – 6x + 1) 2 = 2 2 = 4 b. 3(2 2 + 1)(2 4 + 1)(2 8 + 1)(2 16 + 1) = (2 2 – 1)(2 2 + 1)(2 4 + 1)(2 8 + 1)(2 16 + 1) ( vì 2 2 – 1 = 4 – 1= 3) = (2 4 - 1)(2 4 + 1)(2 8 + 1)(2 16 + 1) = (2 8 - 1)(2 8 + 1)(2 16 + 1) = (2 16 - 1)(2 16 + 1) = 2 32 – 1

a. (6x + 1)2 + (6x – 1)2 – 2(1 + 6x)(6x – 1)

      = (6x + 1)2 – 2(1 + 6x)(6x – 1) + (6x – 1)2

      = [(6x + 1) – (6x – 1)]2

      = (6x + 1 – 6x + 1)2 = 22 = 4

b. 3(22 + 1)(24 + 1)(28 + 1)(216 + 1)

      = (22 – 1)(22 + 1)(24 + 1)(28 + 1)(216 + 1)

       ( vì 22 – 1 = 4 – 1= 3)

      = (24 - 1)(24 + 1)(28 + 1)(216 + 1)

      = (28 - 1)(28 + 1)(216 + 1)

      = (216 - 1)(216 + 1)

      = 232 – 1

2

Câu hỏi tương tự

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử: a) 45 + x 3 − 5x 2 − 9x b) x 4 − 2x 3 − 2x 2 − 2x – 3

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG