Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Rút gọn biểu thức A = 5(x + 4) 2 + 4(x – 5) 2 – 9(4 + x)(x – 4), ta được 2 + 4(x – 5) 2 – 9 A. 342 B. 243 C. 324 D. -324

Rút gọn biểu thức A = 5(x + 4)2 + 4(x – 5)2 – 9(4 + x)(x – 4), ta được 2 + 4(x – 5)2 – 9

A. 342        

B. 243        

C. 324        

D. -324

  1. 342

  2. 243

  3. 324

  4. - 324

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Ta có A = 5(x + 4) 2 + 4(x – 5) 2 – 9(4 + x)(x – 4) = 5(x 2 + 2.x.4 + 16) + 4(x 2 – 2.x.5 + 5 2 ) – 9(x 2 – 4 2 ) = 5(x 2 + 8x + 16) + 4(x 2 – 10x + 25) – 9(x 2 – 4 2 ) = 5x 2 + 40x + 80 + 4x 2 – 40x + 100 – 9x 2 + 144 =(5x 2 + 4x 2 – 9x 2 ) + (40x – 40x) + (80 +100 + 144) = 324 Đáp án cần chọn là: C. 324

Lời giải

Ta có A = 5(x + 4)2 + 4(x – 5)2 – 9(4 + x)(x – 4)

          = 5(x2 + 2.x.4 + 16) + 4(x2 – 2.x.5 + 52) – 9(x2 – 42)

          = 5(x2 + 8x + 16) + 4(x2 – 10x + 25) – 9(x2 – 42)

          = 5x2 + 40x + 80 + 4x2 – 40x + 100 – 9x2 + 144

=(5x2 + 4x2 – 9x2) + (40x – 40x) + (80 +100 + 144)

          = 324

Đáp án cần chọn là: C. 324

1

Câu hỏi tương tự

Cho △ABC cân tại đình A có BD,CE là phân giác của tam giác. a) Tứ giác BEDC là hình gì? Vì sao? b) Chứng minh BE=ED=DC. Biết A=50 o . Tính các góc còn lại của tứ giác BEDC .

12

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG