Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Rút gọn biểu thức: A. 4x 2 – x – 1 B. 4x 2 + x – 1 C. 4x 2 + x + 1 D. 4x 2 – x + 1

Rút gọn biểu thức:  

A equals fraction numerator 4 x cubed minus 5 x squared plus 1 over denominator x minus 1 end fraction

A. 4x2 – x – 1

B. 4x2 + x – 1

C. 4x2 + x + 1

D. 4x2 – x + 1

  1. 4x2 – x – 1

  2. 4x2 + x – 1

  3. 4x2 + x + 1

  4. 4x2 – x + 1

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Đáp án cần chọn là: A. 4x 2 – x – 1

Lời giải

Bài tập ôn tập Chương 1 Đại số 8 có đáp án

Đáp án cần chọn là: A. 4x2 – x – 1

1

Câu hỏi tương tự

Khai triển biểu thức (x - 2y) 3 ta được kết quả là: A. x 3 - 8y 3 B. x 3 - 2y 3 C. x 3 - 6x 2 y + 6xy 2 - 2y 3 D. x 3 - 6x 2 y + 12xy 2 - 8y 3

7

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG