Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Rút gọn biểu thức A = (3x – 1) 2 – 9x(x + 1) ta được A. -15x + 1 B. 1 C. 15x + 1 D. – 1

Rút gọn biểu thức A = (3x – 1)2 – 9x(x + 1) ta được

A. -15x + 1 

B. 1  

C. 15x + 1  

D. – 1

  1. -15x + 1  

  2. 15x + 1  

  3. - 1

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Ta có A = (3x – 1) 2 – 9x(x + 1) = (3x) 2 – 2.3x.1 + 1 – (9x.x + 9x) = 9x 2 – 6x + 1 – 9x 2 – 9x = -15x + 1 Đáp án cần chọn là: A. -15x + 1

Lời giải

Ta có A = (3x – 1)2 – 9x(x + 1)

          = (3x)2 – 2.3x.1 + 1 – (9x.x + 9x)

          = 9x2 – 6x + 1 – 9x2 – 9x

          = -15x + 1

Đáp án cần chọn là: A. -15x + 1  

1

Câu hỏi tương tự

Cho tam giác ABC vuông cân tại A, đường cao AH. Gọi M là trung điểm của AB, E đối xứng với H qua M.Tứ giác AHBE là hình gì ? Vì sao ?

8

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG