Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Rút gọn biểu thức:

Rút gọn biểu thức : 

a. space A equals open parentheses x minus 3 close parentheses open parentheses x squared plus 3 x plus 9 close parentheses minus x open parentheses x squared minus 2 close parentheses minus 2 open parentheses x minus 1 close parentheses b. space B equals open parentheses x minus 2 y close parentheses squared plus open parentheses x plus 2 y close parentheses squared plus open parentheses 4 y plus 1 close parentheses open parentheses 1 minus 4 y close parentheses 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Sử dụng qui tắc nhân đơn thức với đa thức, đa thức với đa thức và các hằng đẳng thức:

Phương pháp giải:

Sử dụng qui tắc nhân đơn thức với đa thức, đa thức với đa thức và các hằng đẳng thức: 

1

Câu hỏi tương tự

Rút gọn phân thức:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG