Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Rút gọn biểu thức:

Rút gọn biểu thức:  

a. space A equals open parentheses 3 x minus 1 close parentheses squared plus open parentheses x plus 3 close parentheses open parentheses 2 x minus 1 close parentheses b. space B equals open parentheses x minus 2 close parentheses open parentheses x squared plus 2 x plus 4 close parentheses minus x open parentheses x squared minus 2 close parentheses 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Sử dụng qui tắc nhân đơn thức với đa thức, đa thức với đa thức và các hằng đẳng thức:

Phương pháp giải:

Sử dụng qui tắc nhân đơn thức với đa thức, đa thức với đa thức và các hằng đẳng thức:  

1

Câu hỏi tương tự

Rút gọn biểu thức:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG