Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Rút gọn biểu thức:

Rút gọn biểu thức: 

open parentheses x plus 5 close parentheses cubed minus x cubed minus 125 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

2

Câu hỏi tương tự

Giá trị lớn nhất của x thỏa mãn phương trình 7x 2 (x – 7) + 5x( 7 – x) = 0 là A. x = 5/7 B. x = 7 C. x = 0 D. x = 8

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG