Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Rút gọn biểu thức: (4x – 1) 3 – (4x – 3).(16x 2 + 3)

Rút gọn biểu thức:

(4x – 1)3 – (4x – 3).(16x2 +  3)

R. Roboteacher39

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

(4x – 1) 3 – (4x – 3).(16x 2 + 3) = ( 4 x – 1 ) 3 – ( 64 x 3 + 12 x − 48 x 2 − 9 ) = ( 4 x – 1 ) 3 – [ ( 64 x 3 + 12 x − 48 x 2 − 1 ) − 8 ] = ( 4 x – 1 ) 3 – [ ( 4 x – 1 ) 3 − 8 ] = 8

(4x – 1)3 – (4x – 3).(16x2 +  3)

1

Câu hỏi tương tự

Khai tiển biểu thức x 3 − 8 y 3 ta được kết quả là bao nhiêu?

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG