Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Rút gọn biểu thức (3x + 1) 2 – 2(3x + 1)(3x + 5) + (3x + 5) 2 ta được A. 8 B. 16 C. 24 D. 4

Rút gọn biểu thức (3x + 1)2 – 2(3x + 1)(3x + 5) + (3x + 5)2 ta được

A. 8            

B. 16          

C. 24          

D. 4

  1. 16

  2. 24

  3. 4

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải (3x + 1) 2 – 2(3x + 1)(3x + 5) + (3x + 5) 2 = ((3x + 1) – (3x + 5)) 2 = (3x + 1 – 3x – 5) 2 = (-4) 2 = 16 Đáp án cần chọn là: B. 16

Lời giải

(3x + 1)2 – 2(3x + 1)(3x + 5) + (3x + 5)2

= ((3x + 1) – (3x + 5))2

= (3x + 1 – 3x – 5)2

= (-4)2 = 16

Đáp án cần chọn là: B. 16

11

Câu hỏi tương tự

Chứng minh rằng:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG