Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Rút gọn đa thức 16x 2 – 4x + ta được kết quả nào sau đây? A. B. C. D.

Rút gọn đa thức 16x2 – 4x +1 fourthta được kết quả nào sau đây?

A. open parentheses 4 x minus 1 half close parentheses squared

B.open parentheses x minus 1 half close parentheses squared

C. open parentheses 4 x plus 1 half close parentheses squared

D. open parentheses x plus 1 half close parentheses squared

  1. open parentheses 4 x minus 1 half close parentheses squared

  2. open parentheses x minus 1 half close parentheses squared

  3. open parentheses 4 x plus 1 half close parentheses squared

  4. open parentheses x plus 1 half close parentheses squared

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Lời giải Đáp án cần chọn là: A.

Lời giải

Bài tập ôn tập Chương 1 Đại số 8 có đáp án

Đáp án cần chọn là: A. open parentheses 4 x minus 1 half close parentheses squared

1

Câu hỏi tương tự

Tìm x biết x 3 – x 2 – x + 1 = 0 A. x = 1 hoặc x = -1 B. x = -1 hoặc x = 0 C. x = 1 hoặc x = 0 D. x = 1

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG