Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Rút gọn:

Rút gọn: 

B equals open parentheses fraction numerator x squared plus y squared over denominator x squared minus y squared end fraction minus 1 close parentheses cross times fraction numerator x minus y over denominator 2 y end fraction 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

PHƯƠNG PHÁP GIẢI: Tính các biểu thức theo thứ tự ưu tiên: Trong ngặc trước, sau đó đến cộng, trừ, nhân, chia LỜI GIẢI:

PHƯƠNG PHÁP GIẢI:

Tính các biểu thức theo thứ tự ưu tiên: Trong ngặc trước, sau đó đến cộng, trừ, nhân, chia

LỜI GIẢI:

1

Câu hỏi tương tự

Tính giá trị của biểu thức P = (-4x 3 y 3 + x 3 y 4 ) : 2xy 2 – xy(2x – xy) cho x = 1, y = A. B. C. D.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG