Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Rút gọn:

Rút gọn:  

a. space A equals open parentheses x minus 3 close parentheses open parentheses x plus 2 close parentheses minus open parentheses 2 x cubed minus 2 x squared minus 10 x close parentheses divided by open parentheses 2 x close parentheses space b. space B equals space open parentheses negative 4 x cubed y cubed plus x cubed y to the power of 4 close parentheses divided by open parentheses 2 x y squared close parentheses minus x y cross times open parentheses 2 x minus x y close parentheses 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Sử dụng qui tắc nhân đơn thức với đa thức, đa thức với đa thức vàqui tắc chia đa thức cho đơn thức để rút gọn. Lời giải chi tiết:

Phương pháp giải:

Sử dụng qui tắc nhân đơn thức với đa thức, đa thức với đa thức và qui tắc chia đa thức cho đơn thức để rút gọn.

Lời giải chi tiết: 


 

1

Câu hỏi tương tự

Tìm x, biết:

6

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG