Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Quy đồng mẫu thức các phân thức:

Quy đồng mẫu thức các phân thức: 

fraction numerator 1 over denominator 1 minus 9 x squared end fraction semicolon space fraction numerator x over denominator 3 x minus 1 end fraction semicolon space fraction numerator 2 x minus 1 over denominator 3 x plus 1 end fraction 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Tìm mẫu thức chung Quy đồng Lời giải chi tiết:

Phương pháp giải:

Tìm mẫu thức chung

Quy đồng

Lời giải chi tiết: 

1

Câu hỏi tương tự

Cho biểu thức: a) Rút gọn biểu thức A. b) Tìm thuộc sao cho A luôn nhận giá trị nguyên.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG