Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Quy đồng mẫu thức các phân thức:

Quy đồng mẫu thức các phân thức: 

a. space fraction numerator 5 a over denominator a cubed minus 27 end fraction semicolon space fraction numerator a minus 3 over denominator a squared plus 3 a plus 9 end fraction semicolon fraction numerator 1 over denominator a minus 3 end fraction b. space fraction numerator 2 over denominator 3 y cubed end fraction semicolon space fraction numerator 1 over denominator 6 x squared y end fraction semicolon space fraction numerator 5 over denominator 12 x y squared end fraction 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Phương pháp giải: Phân tích các mẫu thành nhân tử Tìm mẫu thức chung Quy đồng Lời giải chi tiết:

Phương pháp giải:

Phân tích các mẫu thành nhân tử 

Tìm mẫu thức chung

Quy đồng

Lời giải chi tiết: 

2

Câu hỏi tương tự

Rút gọn:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG