Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Put who/ which/ that/ whose. That is the woman ............complained about the room service.

Put who/ which/ that/ whose.

That is the woman ............complained about the room service.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

who

who

2

Câu hỏi tương tự

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG