Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Put the words in the correct order to make a sentence: on/ Is/ poster/ there/ wall/ a/ the/ ?

Put the words in the correct order to make a sentence:

on/ Is/ poster/ there/ wall/ a/ the/ ?  

  1. Is a poster on there the wall?

  2. Is the wall there on a poster?

  3. Is there a poster on the wall?

  4. Is there the wall on a poster?

K. Thạo

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đây là dạng câu hỏi “Is there + singular noun (danh từ số ít)…?” Đáp án đúng sẽ là “Is there a poster on the wall?” (Có phải có một tấm áp phích trên tường phải không?)

Đây là dạng câu hỏi “Is there + singular noun (danh từ số ít)…?”

Đáp án đúng sẽ là “Is there a poster on the wall?” (Có phải có một tấm áp phích trên tường phải không?)

1

Câu hỏi tương tự

Choose the best answer. What are those? CDs. A. This B. These are C. They are D. That is

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG