Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Put the words in the correct order to make a sentence: Linda/ could/ Jack/ not/ until/ were/ swim/ they/ 10/ and/ .

Put the words in the correct order to make a sentence:

Linda/ could/ Jack/ not/ until/ were/ swim/ they/ 10/ and/ .

  1. Linda and Jack could swim not until they were 10.

  2. Linda and Jack not could swim until they were 10.

  3. Linda and Jack not swim could until they were 10.

  4. Linda and Jack could not swim until they were 10.

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Câu này có chứa “could” và “not” nên cấu trúc câu sẽ là “S + could not + V(base form).” Vậy kết quả đúng là: Linda and Jack could not swim until they were 10. (Linda và Jack đã không thể bơi cho đến khi họ 6 tuổi.)

Câu này có chứa “could” và “not” nên cấu trúc câu sẽ là “S + could not + V(base form).”

Vậy kết quả đúng là: Linda and Jack could not swim until they were 10. (Linda và Jack đã không thể bơi cho đến khi họ 6 tuổi.)

1

Câu hỏi tương tự

Choose the correct option to complete the sentence: The weather forcast said that it was going to rain heavily but later we ______go on a picnic because the weather was nice.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG