Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Put the words in the correct columns. ch ai r p oo r h ere t our cl ear sq uare cas ua l wh ere id ea ch eer s ur e c aref ul /ɪə/ /eə/ /ʊə/ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................ ................................

Put the words in the correct columns.

chair poor here tour clear square
casual where idea cheer sure careful

 

/ɪə/ /eə/ /ʊə/

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

V. Minh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

/ɪə/ /eə/ /ʊə/ h ere cl ear id ea ch eer ch ai r sq uare wh ere c aref ul p oo r t our cas ua l s ur e

/ɪə/ /eə/ /ʊə/

here

clear

idea

cheer

chair

square

where

careful

poor

tour

casual

sure

1

Câu hỏi tương tự

Choose the correct option to fill in the blank in the sentence: The raw sewage needs to be ______ treated before being dumped into the ocean.

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG