Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Put the verbs in brackets in the present perfect or the simple past tense. What ...................... you ...................... (do) last weekend? ...................... (play) golf?

Put the verbs in brackets in the present perfect or the simple past tense. 

What ...................... you    ...................... (do) last weekend? ...................... (play) golf?

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:did.. .do, did.. ..play

Đáp án đúng: did.. .do, did.. ..play

2

Câu hỏi tương tự

Choose the best answer (A, B, C or D). Do you know ................ drink in Viet Nam? A. popular B. more popular C. more and more popular D. the most popular

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG