Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Put the verbs in brackets in the present perfect or the simple past tense. I (not see) ...... John for a long time. I (see) ............ him 3 weeks ago.

Put the verbs in brackets in the present perfect or the simple past tense.

I (not see) ......  John for a long time. I (see) ............ him 3 weeks ago.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:haven’t seen / saw

Đáp án đúng: haven’t seen / saw

2

Câu hỏi tương tự

Find which word does not belong to each group. A. hobby B. interest C. music D. pastime

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG