Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Put the verbs in brackets in the present perfect or the simple past tense. We (never watch) ............... that TV programme.

Put the verbs in brackets in the present perfect or the simple past tense.

We (never watch) ...............  that TV programme.

H. Huong

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng:watched

Đáp án đúng: watched

1

Câu hỏi tương tự

Fill in the blank with “for” or “since”. It has been raining ...................... lunchtime.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG